פאמפי בע"מ – מדיניות פרטיות

מועד עדכון אחרון ספטמבר 2020

כללי
• מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, היא מיועדת לנשים ולגברים כאחד. 

• פאמפי בע"מ ("פאמפי" או "החברה") עוסקת באספקת שירותי פתרונות תדלוק לרכבים (באמצעים שונים כגון דלקנים וכרטיסי תדלוק) שמאפשרים בין היתר, תשלום תקופתי מרוכז, וניהול מעקב אחר צריכת הדלק של המשתמשים בשירותים. מידע נוסף אודות שירותי פאמפי מתפרסם באתר האינטרנט שלה בכתובת: pumpi.co.il (או בכל כתובת נוספת או אחרת עליה תודיע החברה מעת לעת).

• פניה לפאמפי להצטרפות כלקוח לשירותי פאמפי וכן קבלת שירותים כלקוח פאמפי כרוכה במסירת מידע אישי לחברה וכן באיסוף מידע אישי על ידה לצורך ובמסגרת אספקת השירותים.

• מטרת מדיניות פרטיות זו היא ליידע ולתאר את המידע האישי שפאמפי אוספת, את השימושים שהיא תעשה בו (במידע שימסר לה ובמידע שיאסף על ידה) ואת זכויות נושאי המידע בעניין.

• בטרם תמסור פרטיך נא קרא היטב מדיניות פרטיות זו. 

אינך חייב למסור לפאמפי מידע אישי, אולם ללא מסירתו יתכן שפאמפי לא תהא מסוגלת לבחון האפשרות לספק לך שירותים, או לספק לך שירותים במלואם או בחלקם.

• במידה ותעמוד בקשר עם החברה ובמסגרתו תמסור לה פרטים אישיים (שלך ושל משתמשים בשירות מטעמך), או במידה ותרכוש או תקבל ממנה שירותים או תבקש ממנה מידע בקשר עימם, יהיה המידע שהצטבר אצל פאמפי כפוף למדיניות זו.

• מובהר שהקשר עם פאמפי יכול שיתבצע במגוון אמצעי קשר מרוחק ואף במפגש פיזי ומדיניות פרטיות זו חלה על כולם – כל קשר עם פאמפי בקשר עם שירותים שלה (לרבות בחינת האפשרות להצטרף לשירות, צריכת השירות, בירורים בקשר עם שירות וכו') בכל אופן שהוא (בכתב, בעל פה, בתקשורת בין מחשבים וכיוצ"ב) ובכל אמצעי תקשור שהוא (טלפון, דואר אלקטרוני, פקס, תקשורת בן מחשבים, מפגש פרונטלי וכיוצ"ב), כפוף למדיניות פרטיות זו.
• עוד מובהר שגלישה באתר פאמפי לכשעצמה (ללא פניה לחברה) אינה כרוכה במסירת פרטים אישים, ולמעט מידע הנאסף טכנית בשרתי אתרים על גולשים באתר (כגון כתובת I.P) פאמפי אינה אוספת מידע אישי או עוקבת באופן מזוהה אחר הגלישה באתר.
• הוראות מדיניות זו באות בנוסף לכל הסדר הסכמי אחר בינך לבין פאמפי בקשר עם שירותי פאמפי.

נא קרא את מדיניות פרטיות זו בעיון. נא גם הקפד לחזור ולקרוא אותה מעת לעת משום שהיא עשויה להשתנות (כמוסבר בהמשך).

 

________________________________________

עקרונות לאיסוף ולטיפול במידע אישי
1. פאמפי מייחסת חשיבות רבה לשמירה על פרטיות בכלל ולהגנה על פרטיות במידע בפרט. פאמפי אוספת ומעבדת מידע אישי, בין היתר בכפוף לעקרונות הבאים:

1.1. עיבוד הוגן וחוקי – פאמפי מעבדת מידע אישי באופן הוגן וחוקי. בכלל זאת, מקפידה על קיום הוראות חוק הגנת הפרטיות (תשמ"א-1981), התקנות שמכוחו והנחיות רשם מאגרי המידע ("דיני הגנת הפרטיות").

1.2. הגבלת מטרה – פאמפי מעבדת מידע אישי רק למטרות שלשמן הוא נמסר לה (בחינת הצטרפות לשירותי פאמפי או אספקתם) בכפוף למדיניות פרטיות זו.

1.3. מידתיות – פאמפי מקפידה שלא לאסוף מידע מעבר לנדרש למטרות שלשמן הוא נאסף.

1.4. שקיפות – פאמפי מקפידה על שקיפות באיסוף ובטיפול במידע אישי.

1.5. זכות עיון תיקון והתנגדות – פאמפי מכבדת את זכות נושאי מידע לעיין במידע אישי ולתקנו במידה שנמצא לא מדויק או מעודכן; פאמפי מכבדת זכות נושאי מידע למסירת הודעות סירוב לקבלת דיוור ישיר (ככל שתעשה כן).

1.6. סודיות – פאמפי מקפידה לשמור על מידע אישי אודות לקוחותיה הפוטנציאלים, לקוחותיה ומשתמשי לקוחותיה בסודיות, בכלל זאת היא דואגת להחתים כל מי מטעמה על התחייבות כתובה לעשות כן.

1.7. אבטחה – פאמפי משקיעה משאבים באבטחת מידע ומיישמת אמצעים שונים, טכנולוגים ומנהליים לאבטחת מידע: לשמירה על שלמות המידע, למניעת אובדנו ולמניעת גישה ושימוש לא מורשים בו.

1.8. קבלנים, ספקים וצדדים שלישיים – פאמפי מקפידה על טיפול במידע אישי גם בהתקשרויותיה עם ספקים, קבלנים וצדדים שלישיים אחרים.
________________________________________
איסוף מידע
2. לצורך בחינת צירוף לקוחות לשירותיה ולצורך אספקת שירותים ללקוחותיה ומשתמשיהם, פאמפי אוספת מידע אישי ממספר מקורות עיקריים:
2.1. לקוחות פוטנציאלים – להצטרפות לשירותי פאמפי לקוחות פוטנציאלים מתבקשים למסור: שם; מספר זהות, צילום ת.ז., צילום פנים, צילום רשיון נהיגה; פרטי הרכב בו מעוניינים להשתמש בשירות, תחום עיסוק הלקוח, הרשאה לחיוב חשבון ופרטי כרטיס אשראי.

2.2. לקוח יכול שיכלול מספר משתמשים ברכבים שונים. מידע שנאסף אודות משתמשים כולל מספר וסוג רכב (ויכול שימסר ללא פרטים מזהים נוספים של המשתמש). באחריות כל לקוח פוטנציאלי לוודא שמסירת מידע כאמור מוסכמת ומאושרת על ידי המשתמשים בשירות מטעמו.

2.3. לקוחות קיימים – בנוסף למידע שנאסף מלקוחות פוטנציאלים, מידע שימסר על ידך לפאמפי בתקופת אספקת השירותים בקשר עם השירותים (לרבות פניות, בירורים, מידע ונתונים שתמסור וכיוצ"ב).

2.4. חברות הדלק עימן פאמפי בהסדר – חברות אלה מעבירות לפאמפי נתוני השימוש שלך בדלקן המותקן ברכבים אותם כללת בשירות.

2.5. דוח נתוני אשראי ומידע ממקורות גלויים – שירותי פאמפי כוללים העמדת אשראי שוטף ללקוחותיה. משכך, עובר להתקשרות ובמהלכה פאמפי תרכוש מלשכות אשראי דוחות נתוני אשראי. בנוסף פאמפי עשויה לחפש מידע אודות לקוחות פוטנציאלים ולקוחות קיימים ממקורות גלויים.

2.6. צדדים שלישיים הפועלים בשיתופי פעולה עם פאמפי – בכפוף להסכמתך.
________________________________________
החזקת מידע אישי
3. המידע האישי שנמסר לפאמפי והמידע האישי שנאסף על ידה יוחזק במאגר מידע של פאמפי. המאגר מנוהל וננקטים אמצעים שונים לאבטחתו הפיזית והלוגית בהתאם לנדרש לפי דין.

4. פאמפי בוחנת על בסיס תקופתי את המידע המוחזק על ידה וככל שהיא מאתרת מידע עודף היא דואגת להשמידו.
________________________________________
שימוש במידע אישי
5. פאמפי משתמשת במידע האישי שנאסף אצלה למטרות הבאות:
5.1. בדיקת בקשה להצטרף ללקוחות פאמפי.
5.2. אספקת שירותים ללקוחות פאמפי.
5.3. הודעות שירות – הודעות על עדכונים בשירותים (כגון: הוספת תחנות דלק, כלי תקשור חדשים וכו');
5.4. מידע אודות מוצרים ושירותים של פאמפי ושל צדדים שלישיים הפועלים בשיתוף עימה (כגון: הטבות ומבצעים ללקוחות פאמפי ככל שיהיו כאלו וכו').
5.5. ציות להוראות הדין והרגולציה.
5.6. בקרה, שיפור וטיוב השירותים (לרבות האמצעים המשמשים לאספקתם).
5.7. ניתוחים סטטיסטיים.
5.8. הליכים משפטיים (לרבות עניינים שעלולים להוליד הליכים משפטיים), הליכים מנהליים ובירורים מול רשויות מוסמכות.
5.9. מניעת הונאות, מניעת נזק לגוף או לרכוש.
5.10. אבטחה והתמודדות עם אירועי אבטחה ואירועי סייבר.
________________________________________
העברת מידע אישי
6. פאמפי אינה מוכרת או משכירה מידע אישי לצדדים שלישיים.
7. למעט: (1) לצורך ובמסגרת אספקת השירותים או בדיקת בקשה להצטרפות ללקוחות פאמפי; (2) במקרים כמפורט להלן, פאמפי לא תעביר, ללא הסכמתך מידע אישי לצדדים שלישיים:

7.1. קיום הוראת דין (לרבות רגולציה והנחיות של רשות מוסמכת).
7.2. קיום צו שיפוטי, הנחיה או הוראה של רשות מוסמכת.
7.3. במסגרת ארגון מחדש, מכירת מניות או פעילות השקעה בחברה ובסמוך לקראת התקשרות לכל אחד מהצרכים האמורים.
7.4. לצורך הליכים משפטיים או מנהליים.
7.5. ככל שלדעת פאמפי מסירה עשויה לסייע למניעת נזק לך או לאחרים.
7.6. לחברות אם, חברות בנות או חברות קשורות לפאמפי בכפוף לכך שהעברת המידע תעשה תחת התחייבות לשמירה על סודיות של מקבל המידע שלא להשתמש בו ללא הסכמתך למטרות שונות מאלו להן הוא נמסר או שלא בהתאם למדיניות פרטיות זו.
________________________________________
עיון תיקון והתנגדות
8. כל אדם זכאי לעיין, בעצמו או באמצעות בא כוחו (שהורשה בכתב) או אפוטרופסו, במידע אישי אודותיו המוחזק בידי פאמפי:
8.1. לבקשתך בכתב, פאמפי תאפשר לך לעיין במידע אישי אודותיך המוחזק על ידה, כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה.
8.2. הסדרי העיון יקבעו מעת לעת על ידי פאמפי, תוך שככל וניתן העיון יתאפשר במשלוח מידע אלקטרוני או באמצעות קשר מרוחק.
8.3. הנך זכאי להגיש בקשה בכתב לתיקון מידע אישי או למחיקת מידע אישי שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, ופאמפי תתקן את המידע האישי כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה.
8.4. ככל שבקשה לעיון, לתיקון או למחיקה תסורב, תהא רשאי לערער על כך לבית משפט השלום בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון) (תשמ"א-1981))

9. ככל שפאמפי תפנה ללקוחותיה בדיוור ישיר (דיוור לפי פילוח) תהא רשאי לבקש ממנה לעשות כן (מובהר שהאמור אינו חל על פניות שמופצות לכלל לקוחות פאמפי).

10. בקשות למימוש זכות העיון, תיקון או התנגדות לדיוור ישיר יש להפנות אל:
_________creditcom100@gmail.com____________
__________פאמפי בע"מ ת.ד. 283 חדרה____________
_______הןדעה לווצאפ של פאמפי 052-7313057________

11. פאמפי תשיב על בקשה למימוש זכות העיון, תיקון או התנגדות במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 30 יום מיום שנתקבלה.
________________________________________
משלוח דבר פרסומת ללקוחות פאמפי או ללקוחות פוטנציאליים של פאמפי
12. פאמפי רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו לה על ידך לצורך משלוח דבר פרסומת בדואר אלקטרוני, אודות שירותים בהם התעניינת או שאותם רכשת ממנה, וכן אודות שירותים דומים (ו/או מוצרים משלימים), בכפוף לזכותך להודיע לפאמפי בכל עת על סירוב לקבל דבר פרסומת כאמור.

13. ניתן למסור הודעות סירוב בכל אחד מהאופנים הבאים (בנוסף לכל דרך המפורטת בהודעה הכוללת דבר פרסומת):
בדואר אלקטרוני לכתובת: _____ creditcom100@gmail.com _____________
בדואר: לכתובת _________ פאמפי בע"מ ת.ד. 283 חדרה ________

________________________________________
שינויים למדיניות פרטיות זו

14. שירותי החברה עשויים להתרחב ולהתעדכן מעת לעת. בנוסף, אמצעים טכנולוגיים המשמשים לאספקת השירותים עשויים להשתנות מעת לעת. בנוסף, דיני הגנת הפרטיות במידע עשויים להתעדכן מעת לעת, משכך, פאמפי שומרת על זכותה לעדכן מעת לעת מדיניות פרטיות זו. עדכון המדינות יעשה בהודעה מוקדמת בת 30 יום, אלא אם העדכון הוא לטובתך או שהוא נדרש מכח שינוי בדין או ברגולציה שאז יחול השינוי לפי המוקדם מבין: 30 יום או כניסת השינוי בדין או ברגולציה לתוקף.

מעוניין להצטרף אלינו?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם!

מעוניין להצטרף אלינו?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

[contact-form-7 id="2581" title="leasing"]

פנייה לשירות לקוחות

הזמנת רכב נוסף

דיווח על אי קבלת חשבונית

דיווח על אובדן כרטיס / גניבת רכב

דילוג לתוכן